Kierunki nauczycielskie

Kierunki nauczycielskie

Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi kształcenie podyplomowe dla nauczycieli oraz osób pragnących podjąć pracę w placówkach oświatowych.

Realizujemy studia we wszystkich specjalnościach kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej i większości specjalności przedmiotowych. Ponadto organizujemy studia z zakresu zarządzania w oświacie,  z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studia doskonalące .

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy najpopularniejszych specjalności. Pełną ofertę przedstawiamy w naszym Informatorze.

(Pobierz informator.) https://podyplomowe-opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator_2020.pdf

Ponadto, wszelkie wątpliwości można rozwiązać, dzwoniąc do naszego biura:

Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Opolu – 608 394039.

Również zachęcamy do kontaktu mailowego, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania:

ewa@optima.opole.pl

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  „Edukacja  i  terapia  osób  ze  spektrum  autyzmu”  przygotowują słuchaczy  do  pracy  diagnostyczno-terapeutycznej  i  edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej  dla dzieci z autyzmem. Ponadto, umiejętność planowania działań profilaktyczno -wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania indywidualnych  Programów  Edukacyjno-Terapeutycznych  dla  osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w  sprawie  standardu  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U.2019  poz.  1450). 

Warunkiem ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w tym zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia-180 godzin;  II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł:   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne  w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin

KOSZT STUDIÓW: 3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Trzysemestralne studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem  Studiów  Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zakłady pracy  chronionej  (aktywizacji  zawodowej  osób  z  niepełnosprawnością), placówki  dziennego  pobytu  i  inne  ośrodki  rewalidacyjne.  Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci  o  szerokim  spektrum  niepełnosprawności  intelektualnej.  Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych  przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Studia mają  charakter  kwalifikacyjny, 

program  tego  kierunku  jest  zgodny  z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

 Kształcenie kierunkowe:

I moduł: Dydaktyka specjalna

II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł  (możliwość opłat  w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

Trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób    z  niepełnosprawnością  słuchową przeznaczone  są  dla  nauczycieli  i  wychowawców  chcących uzyskać  kwalifikacje  i  kompetencje  zawodowe  w  zakresie  pracy z  dziećmi  i  osobami  niesłyszącymi  (głuchymi)  i  niedosłyszącymi (słabosłyszącymi).  Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.    Celem  studiów z  zakresu  surdopedagogiki  jest  przygotowanie  specjalistów skutecznej  komunikacji  językowej  z  osobami  z  uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli  umiejętności  sprawnego  porozumiewania  się  z  osobami niesłyszącymi  i  słabo  słyszącymi,  przy  użyciu  odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w  zakresie  surdopedagoga,  rehabilitacji  niesłyszących  (głuchych) i  niedosłyszących  (słabosłyszących). 

Studia  mają  charakter kwalifikacyjny, 

program  tego  kierunku  jest  zgodny  z  przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019  r.  w  sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone  zdaniem  egzaminu  podyplomowego.  Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017r.  w  sprawie  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U.2017 poz.1575).

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł:   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:  3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

Trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z  niepełnosprawnością  wzrokową” przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i  osobami  niewidomymi  lub  niedowidzącymi.  Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem  studiów  z  zakresu  tyflopedagogiki  jest  zdobycie  wiedzy  i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy dydaktycznej, wychowaczej,  opiekuńczej,  rewalidacyjnej  z  dziećmi,  osobami z  defektami  wzroku  na  wszystkich  etapach  edukacyjnych w  przedszkolu,  szkole  specjalnej,  szkole  ogólnodostępnej, integracyjnej,  a  także  w  internacie  i  świetlicy  oraz  placówkach pomocy  społecznej.  Uczestnicy  studiów  poszerzą  kompetencje zawodowe  o  umiejętność  dostosowania  wymagań  edukacyjnych do  specjalnych  potrzeb  ucznia  z  niepełnosprawnością  wzrokową.

Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny,

  program  tego  kierunku jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  uwzględnia wymagania  określone  Rozporządzeniem  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu nauczyciela (Dz.U.2019poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone  zdaniem  egzaminu  podyplomowego.  Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu tyflopedagogiki  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017r.  w  sprawie  zczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz.1575).

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

 Kształcenie kierunkowe:

I moduł:  Dydaktyka specjalna

II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł; Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową  (tyflopedagogika)

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

EDUKACJA  WŁĄCZAJĄCA

Trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skierowane są do nauczycieli,  pedagogów szkolnych  oraz absolwentów wyższych  studiów  licencjackich  i  magisterskich  lub  jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub  prowadzenia zajęć.  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE)  w  warunkach  kształcenia  integracyjnego  i ogólnodostępnego.

Absolwenci  nabywają  kwalifikacje  do  pracy  w  charakterze  nauczyciela  edukacji  włączającej  w  przedszkolach,  szkołach,  jak  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu  studiów  podyplomowych  uzyskują  kwalifikacje  w  zakresie edukacja włączającej w  przedszkolach i szkołach podstawowych.

Natomiast  ukończenie  studiów  podyplomowych  przez  absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Studia mają charakter kwalifikacyjny,

program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019  r.  w  sprawie  standardu  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym  (Dz.  U.  z  2017,  poz.1578  ze zm.).

Warunkiem  ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (180 godzin)  zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

III. Dydaktyka specjalna

IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie,

realizacja i monitoring działań wspierających

VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej 

i włączającej

IX.Praktyki zawodowe -180 godzin 

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

LOGOPEDIA OGÓLNA

Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  „Logopedia  ogólna”  skierowane  są  do  absolwentów  studiów  wyższych magisterskich,  kierunków  humanistycznych,  kierunków  pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów  studiów  wyższych  II  stopnia  kierunków  medycznych.

Zgodnie z nowymi wymogami Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019r. studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  lub  posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie  w  dodatkowym  zakresie  pedagogiki  specjalnej.

Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii 3-semestralnej po  ich  ukończeniu  uzyskują  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  podjęcia  pracy  w  zawodzie  nauczyciela  –  logopedy  w  placówkach oświatowych.  Absolwent  posiada  umiejętności  diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej na-stawionej na profilaktykę, korygowanie oraz  eliminowanie wad wymowy  u  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym. Po  ukończeniu  studiów  absolwent  będzie  miał  uprawnienia  do udzielania porad rodzicom i  nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi  pomocnych  w  prowadzeniu  terapii  logopedycznej. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny,

program tego kierunku jest zgodny  z  przepisami  prawa,  uwzględnia  wymagania  określone  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U.  2019  poz.  1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,  w  tym  zaliczenia  praktyki  zawodowej  (I  uprawnienia -180  godzin;  II  uprawnienia  –  120  godzin)  zakończone  zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł;   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie logopedii

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie logopedii

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

Praktyki zawodowe: (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin)

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna

LOGOPEDIA KLINICZNA

Czterosemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  Logopedia kliniczna skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich,  kierunków  humanistycznych,  kierunków  pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów  studiów  wyższych  II  stopnia  kierunków  medycznych. Zgodnie z nowymi wymogami Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019r. studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej.  Lub  posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie  w  dodatkowym  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii klinicznej 4-semestralnej po ich ukończeniu uzyskują uprawnienia i kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach oświatowych oraz medycznych: w przedszkolach, szkołach, gabinetach prywatnych,  oraz  placówkach  medycznych,  pomocy  społecznej – zgodnie z wytycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków  pracy  terapeutycznej  zaburzeń  mowy. Również,  będzie  przygotowany  do  prowadzenia  terapii  logopedycznej  nastawionej na profilaktykę, korygowanie i usuwanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych  i  z  niepełnosprawnościami. A także  udzielania  porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.  Nabędzie  umiejętności  przygotowania  narzędzi  pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny,

program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,  uwzględnia  wymagania  określone  Rozporządzeniem Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.u.  2019  poz.  1450).  Warunkiem ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w tym zaliczenia praktyki zawodowej ( I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł:   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie logopedii

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie logopedii

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

Praktyki zawodowe: (I uprawnienia: 180godzin; II uprawnienia:  120 godzin)

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

KOSZT STUDIÓW:

5200 zł (możliwość opłat w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA  (TERAPIA PEDAGOGICZNA)

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika korekcyjna”  (terapia  pedagogiczna)  zgodnie  z  nowymi  wymogami studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Lub  posiadają  przygotowanie w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  i  chcą  uzyskać  przygotowanie  w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  ich  praktycznego  zastosowania  w  diagnozie  pedagogicznej  i  oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  oraz  ucznia  ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny

i nadają uprawnienia terapeuty  pedagogicznego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów  jest  zgodny  z  przepisami  prawa,  uwzględnia  wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia-120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł; Dydaktyka specjalna

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  „Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną” zgodnie z nowymi wymogami studia  kierowane  są    do  osób  posiadających  kwalifikacje  do nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia  zajęć,  a  nie  posiadają przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Lub  posiadają przygotowanie  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  i  chcą  uzyskać przygotowanie  w  dodatkowym  zakresie  pedagogiki  specjalnej.

Celem  studiów  podyplomowych  z  pedagogiki  korekcyjnej  z elementami  integracji  sensorycznej  jest  poznanie  teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  ich  praktycznego  zastosowania  w  diagnozie  pedagogicznej  i oddziaływaniach  terapeutycznych  wobec  dziecka  z  grup  ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole,  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poznanie wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  integracji  sensorycznej,  jej rozwoju  i  wpływu  na  rozwój  emocjonalny,  ruchowy  i  poznawczy dziecka.  Zapoznanie  z  dysfunkcjami  Integracji  Sensorycznej  i ich  wpływem  na  funkcjonowanie  dziecka. 

Studia  mają  charakter kwalifikacyjny

  i  nadają  uprawnienia  terapeuty  pedagogicznego zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 1  sierpnia  2017r.  (Dz.U.2017.poz.1575)  w  sprawie  szczegółowych kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli,  a  program  studiów  jest zgodny  z  przepisami  prawa,  uwzględnia  wymagania  określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019r.  w  sprawie  standardu  kształcenia  przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U.  2019  poz.  1450). Warunkiem  ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł: Dydaktyka specjalna

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej o specjalności pedagogiki korekcyjnej

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Trzysemestralne studia  z  zakresu  „Pedagogika  opiekuńczo  –  wychowawcza  z  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną”.  Zgodnie  z  nowymi wymogami  do  nauczania  kolejnego  przedmiotu,  słuchacz powinien  mieć  ukończone  studia  I  stopnia  i    studia  II  stopnia lub  jednolite  studia  magisterskie  5  letnie.  Studia  przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych  w charakterze pedagoga  szkolnego. Również  w  internatach,  świetlicach  i w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych. Na przykład  środowiskowe  domy opieki. 

Celem  studiów  podyplomowych  z  zakresu  pedagogiki opiekuńczo-  wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  jest  poznanie  teoretycznych  podstaw  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej,  diagnozy i  terapii  pedagogicznej,  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych i  ich  praktycznego  zastosowania  w  diagnozie  pedagogicznej  i  oddziaływaniach  terapeutycznych  wobec  dziecka  z  grup ryzyka  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  oraz  ucznia  ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  oraz  specjalnych potrzeb  edukacyjnych  w  pracy  terapeutycznej  w  przedszkolu, szkole,  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.   

Studia  mają charakter  kwalifikacyjny

i  nadają  uprawnienia  do  pracy  w  charakterze  pedagoga  szkolnego,  nauczyciela  wychowawcy   w internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  1  sierpnia  2017r.  (Dz.U.2017.poz.1575)  w  sprawie  szczegółowych  kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli,  a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania  określone  rozporządzeniem  Ministra  Nauki i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019  w  sprawie  standardu  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.  U.  2019  poz.  1450).  Warunkiem ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń, w  tym  zaliczenia  praktyki  zawodowej  w  wymiarze  90  godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowa-

dzenia zajęć

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  „Pedagogika

resocjalizacyjna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną  społecznie  lub  zagrożoną  społecznie.  Zgodnie  z  nowymi  wymogami  studia  kierowane  są    do  osób  posiadających kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia  zajęć,  a nie  posiadają  przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Lub posiadają  przygotowanie  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  i  chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej jest  przygotowanie  wysoko  wykwalifikowanej  kadry  do  pracy w  placówkach  resocjalizacyjnych. Na przykład w  młodzieżowych  ośrodkach wychowawczych,  placówkach  wsparcia  dziennego,  interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej A także ośrodkach kuratorskich, instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna pozwolą  słuchaczom  zdobyć  wiedzę  w  zakresie  diagnozy,  metodyki i  terapii  resocjalizacyjnej.  Pozwoli  to  na  analizowanie  uwarunkowań zjawisk  związanych  z  różnymi  formami  niedostosowania społecznego,  bądź  zagrożeniami  niedostosowaniem  społecznym i  wykorzystania  odpowiednich  form  wsparcia  społecznego  oraz działań  profilaktycznych  i  resocjalizacyjnych. 

Studia  mają  charakter kwalifikacyjny,

program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia  praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł: Dydaktyka specjalna

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Trzysemestralne studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie  rozwoju  dziecka”  przygotowują  słuchaczy  do profesjonalnego  organizowania  wczesnej  i  systematycznej pomocy  dzieciom  zagrożonym  nieprawidłowym  rozwojem. Od momentu  wykrycia  niepełnosprawności  dziecka  do  podjęcia obowiązku szkolnego. Zgodnie  z  nowymi  wymogami  studia  kierowane  są    do  osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub prowadzenia  zajęć,  a  nie  posiadają  przygotowania  w  zakresie pedagogiki  specjalnej. Lub  posiadają  przygotowanie  w  zakresie pedagogiki  specjalnej  i  chcą  uzyskać  przygotowanie  w dodatkowym  zakresie  pedagogiki  specjalnej. 

Celem  studiów podyplomowych  z  zakresu  wczesnego  wspomagania  rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej  w  przedszkolach  integracyjnych,  placówkach, fundacjach  i  stowarzyszeniach  realizujących  zadania  w  ramach WWRD  oraz  poradniach  psychologiczno-  pedagogicznych.

Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny, 

program  tego  kierunku jest  zgodny  z  przepisami  prawa,  uwzględnia  wymagania określone  rozporządzeniem  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.  2019  poz.  1450)  Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia – 180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning. Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł; Dydaktyka specjalna

II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wpsomagania rozwoju dziecka

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

Trzysemestralne studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie  rozwoju  dziecka  z  integracją  sensoryczną”  przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. W tym poznania wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie małego dziecka. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub  posiadają  przygotowanie  w  zakresie  pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji  sensorycznej  jest  przygotowanie  wysoko  wykwalifikowanej kadry  do  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  i  wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach  WWRD  oraz  poradniach  psychologiczno-  pedagogicznych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny,

program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019r.  w  sprawie  standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia – 180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning (Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej ).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł; Dydaktyka specjalna

II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wpsomagania rozwoju dziecka

IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego kierowane  są  do  obecnych  lub  przyszłych  nauczycieli,  w  tym nauczycieli  psychologów. Dotyczy to psychologów nieposiadających  przygotowania pedagogicznego,  którzy  ukończyli  studia  I  stopnia  i    studia  II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego  pozwalają  uzyskać  podstawowe  kompetencje pedagogiczne  i  metodyczne  niezbędne  w  pracy  w  szkołach i    placówkach  oświatowych. Dodatkowo nadają  wymagane  w  tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych. Warunkiem  ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń  w  tym  zaliczenia  praktyk  zawodowych,  zakończone  zdaniem egzaminu  dyplomowego. 

Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny,

program  tego  kierunku  jest  zgodny  z  przepisami  prawa, uwzględnia  wymagania  określone  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.  U.  2019  poz.  1450).  Warunkiem ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego, a dla nauczycieli psychologów w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning. Zatem, Strefa Studenta dostępna jest 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz.  w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego  i  kreatywnego  zarządzania  szkołami  i  placówkami oświatowymi. Ukończenie  kierunku  „Zarządzanie  w  oświacie” łączy  się  z  uzyskaniem  kwalifikacji  do  wykonywania  pracy  w obszarze zarządzania. Dotyczy to wszystkich typów szkół, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Studia  adresowane  są  do  osób  z  wyższym  wykształceniem, które  chcą  wzbogacić  swoją  wiedzę  i  kwalifikacje. Dotyczy to nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działającymi w warunkach określonych w polskim systemie edukacji. Wraz z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz  innych  obowiązujących  przepisów  prawa.  Charakter  zajęć prowadzonych  w  ramach  studiów  uwzględnia  fakt  posiadania przez  słuchaczy  określonego  zasobu  wiedzy  i  doświadczenia zawodowego. 

Studia  podyplomowe  stanowią  kompendium wiedzy  dla  potencjalnego  kandydata  obejmującego  stanowisko kierownicze  oraz  uzyskanie  dodatkowych  kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola. A także szkoły  lub  innej  placówki  oświatowej.  Absolwenci  otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia  do  zajmowania  stanowisk  kierowniczych  we wszystkich  typach  szkół  i  placówek  oświatowych. Innymi słowy tych, które podlegają ustawie  o  systemie  oświaty na  podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  osoba  zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne stanowisko  kierownicze  w  poszczególnych  typach  publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

Studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning. Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria -wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

1.  Przywództwo edukacyjne w szkole.

2.  Przywództwo  dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.

3.  Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

4.  Zarządzanie zasobami ludzkimi.

5.  Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

6.  Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

7.  Nadzór pedagogiczny.

8.  Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową.

9.  Umiejetności kierownicze.

10.   Marketing edukacyjny.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Dodatkowo, więcej informacji: (www.platforma.wsnp.edu.pl)

I na koniec : https://podyplomowe-opolskie.pl/