PEDAGOGIKA SPECJALNA – ZAPISY NA VII SEMESTR JEDNOLITYCH PIĘCIOLETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH

Pedagogika specjalna – zapisy na VII semestr umożliwią nauczycielom, absolwentom pedagogiki, uzyskanie kwalifikacji w skróconym terminie, co jest z pewnością niezwykle ważne w kontekście wchodzącej w życie z dniem 1 września 2022 standaryzacji zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach. Projekt przepisów związanych ze zmianami znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362550

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).  W związku z tym dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli poprzez projekt  nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).  Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego: 1) jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub 2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, lub 3) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, a ponadto ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej. Do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która: posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych; posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia też wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Zmiana będzie polegała przede wszystkim na tym, że ta grupa nauczycieli nie będzie zobowiązana do posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej.

 Choć jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat, absolwenci kierunków pedagogicznych mogą zostać wpisani na VII semestr.

Studia przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.:

  • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego (w zależności od wybranej specjalności);
  • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
  • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności);
  • wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

Studenci na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA wybierają jedną z poniższych SPECJALNOŚCI:

  • Oligofrenopedagogika
  • Spektrum autyzmu
  • Surdopedagogika
  • Tyflopedagogika
  • Resocjalizacja z socjoterapią

Pedagogika specjalna – zapisy na VII semestr

Ten tok wymaga przede wszystkim uznania efektów kształcenia z wcześniejszych etapów studiów (innym kierunku) oraz na koniec zaliczenia różnic programowych. Student pisze pracę magisterską pod opieką promotora, a następnie przystępuje do egzaminu dyplomowego. Ważnym aspektem jest, że ma możliwość skorzystania ze stypendium. W przeciwieństwie do studentów studiów podyplomowych, ma możliwość skorzystania również ze wsparcia dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oczywiście studia realizowane są w trybie hybrydowym – zajęcia dostępne są w formie ON-LINE.

Formularz rekrutacyjny: Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych WSNP POBIERZ TUTAJ

Zadzwoń teraz