KIERUNKI NAUCZYCIELSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ON-LINE

Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi kształcenie studia podyplomowe, także on-line, dla nauczycieli oraz osób pragnących podjąć pracę w placówkach oświatowych. Realizujemy studia we wszystkich specjalnościach kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej i większości specjalności przedmiotowych. Ponadto organizujemy studia z zakresu zarządzania w oświacie,  jak i z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studia doskonalące. Nasza kadra przede wszystkim czyni starania, aby przekazać uczestnikom studiów wiedzę, jak i zarazić ich pasją do nauczania. Dzięki temu, mamy nadzieję, że polska szkoła z roku na rok będzie lepsza. Bardziej przyjazna uczniom, gwarantująca właściwe przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu zarówno społecznym, jak i gospodarczym.

Już dziś zapoznaj się z naszym Informatorem!

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Trzysemestralne studia z zakresów różnych specjalizacji określonych w obowiązującym rozporządzeniu
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. z 2021r. poz.890)

Studia obejmują przygotowanie psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne do pracy z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aby zdobyć dodatkowe kwalifikacje należy zaliczyć tok kształcenia, odbyć praktyki oraz zdać egzamin dyplomowy. Czynnik nauczyciele mogą ubiegać się o indywidualny tok studiów.

STUDIA UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

Zmiany w organizacji sytemu oświaty – zarówno te, które już miały miejsce, jak i te zapowiadane – sprawiają, że coraz liczniej nauczyciele decydują się na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu. Jest zarówno ważne w niewielkich szkołach, gdzie często jeden nauczyciel, aby zachować pełny etat, musi nauczać dwóch – trzech przedmiotów, jak również w dużych szkołach, gdzie dyrektorzy coraz częściej szukają takich multispecjalistów.
Studia podyplomowe dla nauczycieli z różnych przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, to prosta i skuteczna forma doskonalenia zawodowego. Aby zdobyć te dodatkowe kwalifikacje, należy zaliczyć tok kształcenia, odbyć praktykę zawodową oraz zdać egzamin dyplomowy.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Przygotowanie pedagogiczne niezbędne jest tym osobom, które chcą pracować w szkole, ale nie ukończyły studiów nauczycielskich. Trzysemestralne studia podyplomowe przygotowują do właściwego prowadzenia procesu edukacyjnego i wychowawczego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Tok studiów obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki i emisję głosu
przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
lub prowadzenia zajęć oraz
IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz.
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI DAJĄ UPRAWNIENIA DO PRACY WE WSZYSTKICH RODZAJACH SZKÓŁ

Studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria – wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego. Nasze programy kształcenia uwzględniają wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890).

Ponadto wszelkie wątpliwości można rozwiązać, dzwoniąc do naszego biura:
Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Opolu – 608 394039.
Również zachęcamy do kontaktu mailowego, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania: ewa@optima.opole.pl

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ON-LINE

Bez wątpienia nasza oferta jest jedną z największych na rynku (jeśli nie największą!). Mamy takie popularne kierunki, jak: matematyka w szkole, informatyka z programowaniem w szkole, chemia w szkole, wiedza o społeczeństwie w szkole, etyka w szkole, przygotowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa. I wiele, wiele innych…
Wśród nich również:.

studia podyplomowe dla nauczycieli on-line

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej. Toteż ich absolwenci będą mogli efektywnie  i  kreatywnie  zarządzać  szkołami  i  placówkami oświatowymi. Ukończenie  kierunku  „Zarządzanie  w  oświacie” łączy  się  z  uzyskaniem  formalnych kwalifikacji  do  wykonywania  pracy  w obszarze zarządzania. Studia  adresowane  są  do  osób  z  wyższym  wykształceniem, które  chcą  wzbogacić  swoją  wiedzę  i  kwalifikacje. Dotyczy to nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działającymi w warunkach określonych w polskim systemie edukacji. Wraz z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz  innych  obowiązujących  przepisów  prawa.  Charakter  zajęć prowadzonych  w  ramach  studiów  uwzględnia  rzecz jasna fakt  posiadania przez  słuchaczy  określonego  zasobu  wiedzy  i  doświadczenia zawodowego. 

Studia  podyplomowe  stanowią  kompendium wiedzy  dla  potencjalnego  kandydata  obejmującego  stanowisko kierownicze. Przede wszystkim zaś prowadzą do  uzyskania  dodatkowych  kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora placówki. Zarówno przedszkola, jak i szkoły  lub  innej  instytucji  oświatowej.  Naszym absolwentom wydajemy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia  do  zajmowania  stanowisk  kierowniczych  we wszystkich  typach  szkół  i  placówek  oświatowych. Innymi słowy tych, które podlegają ustawie  o  systemie  oświaty na  podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Bowiem adekwatne rozporządzenie MEiN definiuje wymagania, jakim powinna odpowiadać  osoba  zajmująca  stanowisko  dyrektora w  poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

1.  Przywództwo edukacyjne w szkole.

2.  Przywództwo  dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.

3.  Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

4.  Zarządzanie zasobami ludzkimi.

5.  Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

6.  Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

7.  Nadzór pedagogiczny.

8.  Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową.

9.  Umiejętności kierownicze.

10.   Marketing edukacyjny.

Chcesz dowiedzieć się więcej

Koszt studiów dla nauczycieli: od 1000,00 do 1300,00 zł za semestr.
Obowiązują zniżki: dla absolwentów oraz za drugi kierunek.

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLhttps://podyplomowe-opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kwestionariusz-ISP-3.pdfIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz