EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

STUDIA PODYPLOMOWE OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Popularna OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – trzysemestralne studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, również w wersji on-line.

RODZAJ KWALIFIKACJI

Studia podyplomowe, 60 pkt ECTS.

CZAS TRWANIA

3 semestry (istnieje możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów)

KOSZT

3600,00

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – studia z zakresu pedagogiki specjalnej przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.  Zgodnie z nowymi wymogami studia – kierunki nauczycielskie – adresujemy  są  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, jednakże nieposiadających przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadających przygotowanie w jednym z zakresów pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie. Celem  studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Poza systemem oświaty absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Takich jak zakłady pracy  chronionej  (aktywizacji  zawodowej  osób  z  niepełnosprawnością), placówki  dziennego  pobytu  i  inne  ośrodki  rewalidacyjne.  Słuchacze przede wszystkim zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do osób  o  szerokim  spektrum  niepełnosprawności  intelektualnej.  Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych  w efekcie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

I moduł: Dydaktyka specjalna

II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w
zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną

II moduł: Przygotowanie dydaktyczne w
zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

W związku z tym ich program uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890)

Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego.

Co ważniejsze – studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria – wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Kierunki nauczycielskie w Instytucie Studiów Podyplomowych to wyjątkowo korzystna oferta na rynku!

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – KOSZT STUDIÓW:

3600 zł  (możliwość opłaty  w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) – studia podyplomowe

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz