POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to dziedzina, która wymaga przygotowania kadr. Wymagane są wszechstronne kwalifikacje z zakresu prawa, socjologii, psychologii i pedagogiki. Niezbędną wiedzę można zdobyć wybierając jeden z naszych kierunków studiów:

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

dwusemestralne studia podyplomowe

METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ

dwusemestralne studia podyplomowe

PRACA SOCJALNA


sześciosemestralne studia licencjackie

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe na kierunku ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek realizujących pomoc społeczną. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania stawiane kadrze placówek pomocy społecznej. Nasz program jest  zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  28 września 2012r.  ( Dz. U. 2012. Poz.1081). Nasi Studenci mają możliwość skorzystania dodatkowo ze szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji pomocy społecznej organizowanego przez Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni – na podstawie zezwolenia DPS.VI.51211.2.12.2019.MJ z dn. 20 września 2019 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego, zaś szkolenia specjalizacyjnego – przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.  

Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, a ci studenci, którzy uczestniczyli w szkoleniu specjalizacyjnym – również dyplom uzyskania specjalizacji zakresu organizacja pomocy społecznej wydany przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Studia adresowane są do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy w placówkach pomocy społecznej. Są to domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, takie jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp. Jest to także oferta dla urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów.

KOSZT STUDIÓW: 2400,00 (możliwość płatności w 8 ratach) plus opłata rekrutacyjna. Szkolenie specjalizacyjne (opcjonalnie): 1000,00

METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ

Są to dwusemestralne studia podyplomowe, których absolwenci nabędą umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenia lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany  do pracy w placówkach pomocy społecznej, takich jak: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Ponadto – w placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie. Ma również kwalifikacje do pracy w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Podobnie jak w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Podczas studiów nasi studenci zdobywają umiejętności metodologiczne, społeczne i umiejętności menadżerskie. W wyniku ukończenia studiów potrafią stosować w praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Mają pogłębione umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy.  Doskonale sprawdzają się nie tylko jako pracownicy socjalni w instytucjach pomocy społecznej, ale także jako opiekunowie lub wychowawcy środowiskowi. Będą świetnymi streetworkerami lub instruktorami w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych.

KOSZT STUDIÓW: 2400,00 (możliwość płatności w 8 ratach) plus opłata rekrutacyjna. Szkolenie specjalizacyjne (opcjonalnie): 1000,00

Zarówno studia ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ, jak i studia METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ łączą wiedzę z wielu dziedzin. Wśród nich polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Studiując Metodologię i metodykę pracy socjalnej słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie to prowadzimy w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej.

PRACA SOCJALNA

Trzyletnie studia pierwszego stopnia obejmują przygotowanie z zakresu:

 • zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
 • patologie społeczne i interwencja kryzysowa
 • diagnostyka potrzeb społecznych
 • pomoc społeczna i jej programy
 • elementy psychoterapii i socjoterapii
 • wprowadzenie do organizacji usług socjalnych
 • metody terapii grupowej i socjoterapii
 • podstawy kreatywności – zajęcia teoretyczne
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – innowacje społeczne
 • marketing społeczny i terytorialny w polityce społecznej
 • biopsychiczne i społeczne wymiary starzenia się i starości

Student ma do wyboru trzy specjalizacje: asystent rodziny, systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej, organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.

KOSZT STUDIÓW: I i II semestr 1990,00, III, IV, V i VI semestr 2100,00 (możliwość płatności w ratach) plus opłata rekrutacyjna.

KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I LICENCJACKICH W OBSZARZE: POMOC SPOŁECZNA ODBYWA SIĘ W FORMIE HYBRYDOWEJ, CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ON-LINE.

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY NA STUDIA PODYPLOMOWE – KLIKNIJ TUTAJ

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY NA STUDIA LICENCJACKIE

Zadzwoń teraz