EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

STUDIA PODYPLOMOWE – SURDOPEDAGOGIKA, TAKŻE ON-LINE

Trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób z  niepełnosprawnością  słuchową” – SURDOPEDAGOGIKA, także w wersji on-line.

RODZAJ KWALIFIKACJI

Studia podyplomowe, 60 pkt ECTS.

CZAS TRWANIA

3 semestry (istnieje możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów)

KOSZT

3600,00

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób    z  niepełnosprawnością  słuchową”, także on-line, przeznaczone  są  dla  nauczycieli  i  wychowawców  chcących uzyskać  kwalifikacje  i  kompetencje  zawodowe  w  zakresie  pracy z  dziećmi  i  osobami  niesłyszącymi  (głuchymi)  i  niedosłyszącymi (słabosłyszącymi).  Zgodnie z nowymi wymogami studia – kierunki nauczycielskie – adresujemy  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, jednakże nieposiadających przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadających przygotowanie w jednym z zakresów pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie.   Cel  studiów z  zakresu  surdopedagogiki  to ogólnie mówiąc przygotowanie  specjalistów do skutecznej  komunikacji  językowej  z  osobami  z  uszkodzonym słuchem. Umiejętność ta wymaga przede wszystkim  odpowiedniego doboru dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje surdopedagoga – dotyczące  rehabilitacji  niesłyszących  (głuchych) i  niedosłyszących  (słabosłyszących). Wedle ekspertów niezwykle ważnym elementem kształcenia jest odbycie praktyki zawodowej w odpowiedniej placówce. Gdy jest to potrzebne, uczelnia wystawia odpowiednie skierowanie na praktyki.

STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

Program  tego  kierunku (surdopedagogika, również w wersji on-line) jest  zgodny  z  przepisami prawa, w związku z tym uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.   Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890).Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i oczywiście na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017r.  w  sprawie  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017 poz.1575).

SURDOPEDAGOGIKA ON-LINE

Co ważniejsze – studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Webinaria – wykłady na żywo – odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem), aczkolwiek zapewniamy również dostęp do nich w archiwum.

STUDIA PODYPLOMOWE SURDOPEDAGOGIKA (TAKŻE ON-LINE) OBEJMUJĄ
WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe

I moduł:   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Przygotowanie merytoryczne

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:  3600 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna.

SURDOPEDAGOGIKA - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
SURDOPEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz