EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

STUDIA PODYPLOMOWE TYFLOPEDAGOGIKA

Tyflopedagogika – trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z  niepełnosprawnością  wzrokową”, również w wersji on-line. Nowoczesne technologie w kształceniu to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Webinaria – wykłady na żywo – odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem), aczkolwiek zapewniamy również dostęp do nich w archiwum.

RODZAJ KWALIFIKACJI

Studia podyplomowe, 60 pkt ECTS.

CZAS TRWANIA

3 semestry (istnieje możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów)

KOSZT

3600,00

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z  niepełnosprawnością  wzrokową”, również w wersji on-line, przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i  osobami  niewidomymi  lub  niedowidzącymi.  Zgodnie z nowymi wymogami studia – kierunki nauczycielskie – adresujemy  do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, jednakże nieposiadających przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadających przygotowanie w jednym z zakresów pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie.

Celem  studiów  z  zakresu  tyflopedagogiki  jest  zdobycie  wiedzy  i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy dydaktycznej, wychowawczej,  opiekuńczej,  rewalidacyjnej  z  dziećmi,  osobami z  defektami  wzroku  na  wszystkich  etapach  edukacyjnych w  przedszkolu,  szkole  specjalnej,  szkole  ogólnodostępnej, integracyjnej,  a  także  w  internacie  i  świetlicy  oraz  placówkach pomocy  społecznej.  Uczestnicy  studiów  poszerzą  kompetencje zawodowe  zwłaszcza o  umiejętność  dostosowania  wymagań  edukacyjnych do  specjalnych  potrzeb  ucznia  z  niepełnosprawnością  wzrokową.

TYFLOPEDAGOGIKASTUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

Program  jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  i w związku z tym uwzględnia wymagania  określone  Rozporządzeniem  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890).

Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego. Wedle ekspertów niezwykle ważnym elementem kształcenia jest odbycie praktyki zawodowej w odpowiedniej placówce. Gdy jest to potrzebne, uczelnia wystawia odpowiednie skierowanie na praktyki.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na prowadzenie zajęć z zakresu tyflopedagogiki  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017r.  w  sprawie  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz.1575).

STUDIA PODYPLOMOWE – TYFLOPEDAGOGIKA – OBEJMUJĄ
WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

 Kształcenie kierunkowe:

I moduł:  Dydaktyka specjalna

II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł; Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową  (tyflopedagogika)

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW: 3600 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Tyflopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz